Wieżëca – wieża widokowo im. sw. Jana Pawla II


Wieżëca (328 m n.p.m.) to nôwëżższi wzniesëni nié lëno na Kaszëbach, alë na całim Niżu Europejsczim. Je òna pòrosłô lasëm bukòwim – 150 latny – i je òbjãtô òchroną rezerwatową. Òd lat 90-tich XIX w. na Wieżëcë bëła mùrowônô wieża widokowo. Dzisù stoi wieża żëlaznô – 32 m wësokô ze 182 trapôma, chtërnô zbùdowôno w 1997 r. Z platformë widokòwy roztocziwô sã widok na Wzgórza Szimbarsczi i jezora tzw. Kółka Reduńsczigò. Żebë dostac sã do wieżë, trzeba przëszëkòwac sã na 15 min. spacer jëdnim z trzech szlaków. Przed sômą górą je jedna z placówków Kaszëbsczigò Ùniwersytetu Lëdowigò .


Mùzeùm Akordiou w Kòscérznie


Mùzeùm Akordionu pòwstało w sërcu Kaszëb, gdze mùzika akordionowô mô baro długò tradicjô. W interesùjący spòsób przedstawionô w nim 120 instrumëńtów ze zbiérków Pawła Nowaka, a pòchòdzącich m.in. z Pòlsczi,Włochów, Francëji, Miemców i Rusji. Wielë z nich to ùnkatë, chtërnë zachwiciwją kùńsztëm jich wëkònôni, alë i mają wiôlgą wôrtosc historiczną. Mùzeùm zaprosziwô do swiata mùziczi akordionowi, chtërna towarzi gòscóm òbczas zwiedziwôni. Ekspòzicja je nowòczesnô, je òna wëpòsażonô w kiosk multimedialny, za pomocą chtërnygò zwiedzający mògą nié lëno òbôczëc i pòczëtac ò kôżdim z instrumeńtów, alë i téż pòsłëchac jaczi wëdôwô zwãk.


Sanktùarium Matczi Bòsczi Kòscërsczi Królowi Familjów

i Sanktùarium Matczi Bòsczi Bòlesny w Kòscérznie


Bënë w kòscelë sw. Trójcë je kaplëca Matczi Bòżi Kòscërsczi Królowi Familjów w chtërny je cëdowny òbrôz co przedstôwiô wizerënk Maryji, chtërna trzimô na rãcë môłigò Jezësa. Òbrôz òstôł namalowôny òk. 1610 r przez nieznônégò aùtora i je prawie że kòpią òbraza Matczi Bòsczi Sniéżni, chtërën je w Rzimie w Bazylicë Santa Maria Maggiore. Znôny z łasków òbrôz, ju òd wieków béł tczony i ùwielbiwôny przez miejscowich wiernych.

 


AQUA Centrum w Kòscérznie –

 Kaszëbsczi Centrum Szpòrtowo – Rekreacijny


Zmãczôny wanóżkoma pò kòscërsczi zemi ? A może wiodro (pògóda) dzisù nie dopisëjë. Rôczimë do „AQUA Centrum” nôjnowòczesnijszégò kômpleksù szpòrtowo – rekreacijnygò na Kaszëbach. Aktiwnô rozegracja je gwësnô!

Kômpleks nen mô : basen szescsztrekòwy, basen szpòrtowy, basen do nùrkòwôni, basen rekreacijny z biczôma, szôrmòma wòdnima i pëdwòdnima masażôma, dwie zjéżdżalnië, jaccuzi, zala cardio,sëłowniô, saùna sëchô i łaźnia parowô, a do te jésczë gabinet òdnowë biologiczny i restaùracijka ze smacznim jadłem i przekąskôma. Dlô kôżdigò cos dobrigò i zdrowigò.


Stôri Browar Kòscérzna


Stôri Browar w Kòscérznie, to bez wątpienigò je jedna z atrakcji gardu, chtërna parłãczi kaszëbskô tradicja z dziséjszą mëslą dekòratorską, twòrząc  w nen sposób wyjątkòwi klimat. Môl, chtërën na wielë lat òstôł wëłączony z fùnksnyrowôni w żëcim miasta, terë na nowò òdżôł i fùnksnyrëjë swòim żëcim. Tak jak piérwi, tak i dzisù je tu warzony piwò tradicijnyma spòsôboma, chtërnych receptùra je takô jak czédës.


Farma Strusiów Afrikańsczich w Gôrczënië


Na nôstarszi w Pòlscë farmie strusiów afrkańsczich, tuwë   teruskù jeòk. 300 strusiów w różnim wieku. Hòdowla zaczãła sã òd 10 szt. młodich strusiów w stôri òbòrzë, chtërna òstała przëspòsobionô dlô nich.Na farmie  je téż wëlãgarniô. Strusie żëją òd 60 do 70 lat, nie są letczi i wôżą 100 do 150 kg, a wësokòsc jich to 2.0 d0 2,8 m. Pòtrafią flot biegac – do 60 km/gòdz.


Mùzeùm Kòlëjnictwa w Kòscérznie


Jëdną z nôwiãkszich atrakcji Kòscérznë, a co za tim jidzë – mùzealną perełką miasta je funksnyrëjący òd 1992 r. Skansen „Parowozownia Kościerzyna” , chtërën w 2009 r. włączôł sã w struktùrë Mùzeùm Zemi Kòscërsczi i òtrzimôł dziséjszô nazwa – Mùzeùm Kòlëjnictwa. Pòdzëwiac mòżemë  zabytczi techniczi kòlëjowi w tim historicznym môlu, chtërën piërwi bëł wôżnim pùnktëm wëbùdowôni w latach 1926-1933 magistralë wãglowi, chtërna łączôła Sląsk z pòlsczima pòrtoma nad Bôłtëm. W stojący na swiéżim lëfcë ekspòzycji parowòzów, lokomòtiwów, wagónów i ùrządzeniów sztrekòwich dôwô sã zaùważëc, że czas sã zatrzimôł dlô nôlepszich tradicji pòlsczigò kòlëjnictwa.